SÜRE VE FESİH

 Bu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek ve taraflar arasında 12 aylık bir hizmet süresi boyunca geçerli olacaktır. Tarafların yükümlülükleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayacaktır.

Hizmet alan, sözleşme süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce Doktorum Ol Sitesine yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Hizmet alan, bu 15 günlük süre içinde Doktorum Ol Sitesine bildirimde bulunmazsa, sözleşme otomatik olarak aynı koşullarla 12 aylık sürelerle uzayacak şekilde kabul edilir.

Hizmet alan, imza tarihinden itibaren ilk 12 aylık dönem boyunca sözleşmeyi feshetmeme taahhüdünde bulunur.

Herhangi bir tarafın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya beyanlara aykırı davrandığı durumda, ihlal eden tarafın bu aykırılığı düzeltmesi için ihlal edilen tarafa yazılı bir bildirimde bulunulacaktır. Bu süre sonunda ihlal düzeltilmezse, ihlal edilen taraf herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ayrıca, ihlal edilen taraf, uğradığı zararı diğer tarafa tazmin ettirme hakkına sahiptir.

Hizmet alan, sözleşmeyi sözleşme süresinin öncesinde feshetmesi durumunda, kalan aylara ilişkin hizmet bedelinin %80’ini cezai şart olarak Doktorum Ol Sitesine ödemeyi kabul eder.

Taraflar, hizmet alan tarafından yeniden başlatılan sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi süresinden önce sona erdirilmesi durumunda, önceden ödenen hizmet bedelinin Doktorum Ol sitesi tarafından iade edilmeyeceğini kabul ederler.

Eğer Hizmet Alan, bu Sözleşme’nin Üyelik Sözleşmesinde bulunan 5.7. maddesine aykırı davrandığı tespit edilirse, Hizmet Alan, kalan aylara ait hizmet bedelini cezai şart olarak Doktorum Ol Sitesine ödemekle yükümlüdür.

Doktorum Ol, herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeksizin, bu Sözleşme’yi en az 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirerek istediği zaman sonlandırabilir.

Doktorum Ol’un Premium Üyelik hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişi adına Doktorum Ol tarafından www.doktorumol.com.tr alan adındaki web sitesinde bir profil oluşturulmasıdır. Premium Üyelik paketi kapsamında sunulan hizmetler, bu sözleşme ile belirtilen şekilde Doktorum Ol tarafından sunulacak ve karşılığında Hizmet Alan kişinin bu sözleşmede belirtilen hizmet ücretini Doktorum Ol sitesine ödemesi gerekmektedir. Bu sözleşme, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir anlaşma olarak kabul edilir ve bu amaç doğrultusunda yürürlüktedir.

Doktorum Ol, bu Sözleşme’nin İmza Tarihi’nden itibaren Premium Üyelik kapsamında yer alan Hizmetleri Hizmet Alan’a sunmayı taahhüt eder. Taraflar arasındaki anlaşma gereği, Doktorum Ol doğrudan bir Hizmet sunumu yapmayacak; bunun yerine Hizmet Alan, kendi isteği doğrultusunda Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerden istediği zaman yararlanabilecektir. Başka bir deyişle, Hizmet Alan, belirtilen Hizmetleri kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın Hizmet bedelini Doktorum Ol Sitesine ödemekle yükümlüdür.

MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Taraflardan biri, bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi, olayların kontrolünde olmayan ve öngörülemeyecek bir mücbir sebep nedeniyle imkansız veya aşırı derecede zorlaşırsa, bu durumda ilgili Taraf, kendi kusuru olmaksızın bu yükümlülüklerini yerine getirmeme veya gecikmeden sorumlu tutulmayacaktır. Doğal afetlerden deprem, yangın ve salgın hastalıklar gibi olsun, resmi olarak ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve yasadışı gösteriler gibi toplumsal olaylar da dahil olmak üzere, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek her türlü olay, Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen durumlar arasında sayılacaktır. Bu tür durumlar Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşmelidir ve Taraflardan herhangi birinin kusuruyla ilgili olmamalıdır. Bir taraf, herhangi bir mücbir sebep olayının etkisi altında olduğunda, bu durumu diğer tarafa en kısa sürede yazılı olarak bildirecek ve mümkün olan en kısa sürede, ancak en fazla 15 gün içinde yetkili bir kişi veya kurum tarafından verilen mücbir sebep olayını doğrulayan belgeyi diğer tarafa iletecektir.

10.2. Taraflar, mücbir sebep durumunda yükümlülüklerini geçici olarak askıya almış sayılır ve mücbir sebep sona erdikten sonra Sözleşme, tüm hak ve yükümlülükleriyle yeniden geçerli olacak ve Tarafları bağlayacaktır. Eğer mücbir sebep durumu 30 (otuz) günden fazla sürerse, herhangi bir Taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda Taraflar birbirlerinden tazminat talep etme hakkına sahip değillerdir, ancak Doktorum Ol sitesi Sözleşme süresi boyunca elde ettiği hak edişlerini korur. Mücbir sebep koşulları devam ederken Taraflar’ın yükümlülükleri geçici olarak durdurulmuş kabul edilir ve mücbir sebep sona erdikten sonra, Sözleşme tüm hak ve yükümlülükleriyle tekrar yürürlük kazanır ve Taraflar için bağlayıcı olur. Eğer mücbir sebep durumu 30 (otuz) günden fazla sürerse, herhangi bir Taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahip olur. Bu tür bir durumda Taraflar birbirlerinden tazminat talep edemezler, ancak Doktorum Ol’un Sözleşme süresince kazandığı hak edişler korunacaktır.